اين زن اينچنين در اين غزل چه کار ميکند
لطف کن ببين دراين غزل چه کار ميکند
اين که مثل يادداشتهای عاشقانه است
او دراين سنين دراين غزل چه کار ميکند
هيچ فکر کرده روی واژههای ليز شعر
می خورد زمين دراين غزل چه کار ميکند
روی بيتهای من سوار ميشود که چه
اسب کرده زين دراين غزل چه کار ميکند
او که دست کوچکش به جيب او نميرسد
با لباس جين دراين غزل چه کار ميکند
واژهها درانتظار گوشه چشم خانم اند
تا که بعد از اين دراين غزل چه کار ميکند
دست من به هيچ جای اين غزل که بند نيست
آه نازنين دراين غزل چه کار ميکند.

/ 0 نظر / 11 بازدید