بوسه

آهسته!

لطفاکنار همين رويای من کناره بگير!

چشمان تو بسته باشد

وذهن تو در بلوغ دخترانه ای شکوفا شود

پاهای تو بلرزد

همانطور که ابراهيم کنار آتش

ايمان تو نلرزد

 همانطور که ابراهيم کنار آتش

ميتوانی دست به ديوار همين هراس

لم بدهی

مراقب باش معصومتر از آن باشی

که خدا در تنت روح دميده باشد

معصوم تر از باشی

که تنهايمان

بر ديگری مماس شود...

پيچيده اش نکنم رفيق!

پيچيدهاش نکنم

ميخواهم ببوسمت...

/ 1 نظر / 11 بازدید