اسم شماراابر گريان ميگذارند

چشمانتان را زير باران ميگذارند

هی پرسه بايد زد که ساعت چند باشد

اين چندها را هم نه چندان ميگذارند

-((چشمانتان در چند باران ريشه دارد؟))

(بر چند باريدن نگهبان ميگذارند!)

ـ((اين کوچه ها بيخود تمام روزوشب را

پشت شما سر در خيابان ميگذارند))

يا چشمتان را روی ايوان ميگذاريد

يا اينکه آن را روی ايوان ميگذارند!

بعدش برای اينکه شاعر بوده باشيد

شعر شما را توی ديوان ميگذارند

         ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

امروز شاعرها بجای شعر گفتن

بر شانه ها موی پريشان ميگذارند! 

/ 1 نظر / 11 بازدید
سارا

برای آسمان شب ....رو اينجا نديدم سعيد جان؟چرا نذاشتيش؟