به ترتیب:

هنوز پشت پیراهن نمانده

چاک خورده ام!

این را لحاظ کنیم به قاهره

اهرام را به دست کودکی

که ذلیخا نوازش است...

اورتگا در دانشگاه تهران!

((ساندنیست ها سخن میگویند))

خط۳ دور شهر

هنوز بوی خودش راتمام کرد

ما به لیبی رسیدیم.

عرق به روی فرش خیابان

خجالت نمی کشم...

 دروازه ها شتاب دارند

این جا دلیورینگ مسیجها...

ازسیمهای برق بالا

 شتاب دارند...

نظاره ها نچسبیده به مقصد

شتاب دارند...

این شکاف در مغز من است.

بارندگی ادامه من نیست

بارندگی ادامه آن قبیله بود

که عموی بزرگشان

دست نداشت...

آیا ؟...

((رایس)) در ذهن ((قانا))

تنها همان تصویر برنج باشد...

و آمریکای جنوبی نه جنوب آمریکا...

/ 0 نظر / 11 بازدید